INDES

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.
Artikel 7 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming en extra garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 – Betaling
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE BEDRIJF

Leather Hype
 • de beroepsvereniging of organisatie waarbij zij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze wordt toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en instructies waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 • Email address: [email protected]
 • KVK 34077740
 • BTW NUMMER: NL001166312B23
 • Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel: de informatie over de toezichthoudende autoriteit.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. . Feit is dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument, al dan niet langs elektronische weg, kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 • Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan verbonden voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande after-sales service;
 • de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing, de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT

Voor producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van de reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van de reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als u niet informeert over het herroepingsrecht.

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Als de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. . Feit is dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE OVERGANGSTIJD

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 7 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN HUN KOSTEN

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere onduidelijke wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde waardevolle melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een aangewezen persoon van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de bedenktijd in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte onvoldoende en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer de kosten zelf moet dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
de ondernemer de consument de verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
prior to delivery has not explicitly agreed to compliance with the agreement before the end of the cooling-off period;
hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het fundamentele niveau van zijn toestemming; door
de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

Als de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt om op elektronische wijze te herroepen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder toezicht van een veilingmeester, en in waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument

ARTIKEL 10 - DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden met variabele prijzen die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze aansprakelijkheid voor schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 11 - NALEVING VAN DE OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. . . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, zijn toeleverancier, importeur of producent waarbij hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is, indien hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 - DUURTRANSACTIES: DUUR, ANNULERING EN VERLENGING

Annulering:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van minimaal één maand. . hooguit.
De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen:

 

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf is overeengekomen.

Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument die de overeenkomst aangaat, een verlengde overeenkomst sluit, kan de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld uitgeven van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Feit is dat u zich geen zorgen hoeft te maken

ARTIKEL 14 - BETALING

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of, bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een dienstenovereenkomst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen
Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen algemene voorwaarden de consument nooit verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is dat nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen plaatsvindt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN

De ondernemer heeft een klacht die veel bekendheid geniet en behandelt klachten volgens deze procedure
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF ANDERE BEPALINGEN

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Aan: LEATHER HYPE​
HULSWITWEG 47 2031 BG HAARLEM THE NETHERLANDS
[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres ondernemer]
Ik/Wij* deel/deel* deel u hierbij mee dat ik/wij* met betrekking tot onze overeenkomst de verkoop betreft van de volgende producten:
het leveren van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] * het leveren van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst] *, ingetrokken/ingetrokken*
Besteld op * / ontvangen op * [besteldatum voor diensten of ontvangst voor producten]
[Naam consument(en)]
[Consument(en) adres]
[Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
* Schrap wat niet van toepassing is of vul in wat wel van toepassing is.